საგალობელი

 

ძღვენ საცემნ ი ორფევის ჴმათ დამსჴნელნ ი 
ნათელმყოფელ ო ალთა გულისათა ო
ნივთთაკერძ; ხ მუსიკთ ჴმათასა ზესთ 
ესე მიიღ ე აღმონაშვნი მშობელმა 
შენნი იოხე ნ მამაო იოან ე

 

ბუნებითა მათ აღძრავდა ეს ე აწ წამებრით ა ო უფლის ყ
ელვა მედღეს ე თჳთ ნათელ იყო თვალთა თუ ნამდჳ ლ ნ ო
თხემოვანთაც ა მთენ უკეთუ შენ ნივთთ ზესთ ბრწყინავ ი იქმნე კეთილმორ ფ
ნათხზთა რა ამათ ესევითართ ა უტკბილმოწლეე ხ ჩემდ ჰყოფდე თჳმითა
ანათებ თეათ ა ჩემთა ეონა დ მუნთ ალის დ უჩინო ყოფა დ

 

ნათელსა შორის უღამოსა მბრწყინავმან
დაუვალისა მზისა ელვარებითა
უმიმწუხრო,მართლთა საშუებელსა თან,
შუებულება მითხოვე უფლის,სჳმეონ,
მოსავსა შენსა მრწემსა იეზეკიელს
და აწისაცა ღელვიანისა ზღჳსა
შფოთთა მშჳდობითა ღირსმყავ განწიაღებად.